ACTIVITATS Associació EDULIS

cropped-webamarilla.jpg

EDULIS és una associació sense afany de lucre inscrita amb el núm. 36.228 del Registre de Barcelona de la direcció General de Dret i Entitats jurídiques, dedicada  a  l’educació  ambiental,  que  neix  amb  l’objectiu de  fomentar  el coneixement del medi ambient i la natura, fent especial èmfasi en promoure valors actitudinals de respecte envers el mon que ens rodeja.

Formada per un equip multi disciplinar que inclou biòlegs, biòlegs marins, ambientòlegs, pedagogs i fins i tot historiadors, el nostre objectiu principal és fomentar el coneixement i el respecte envers la natura dins del marc d’una educació integral i participativa on els alumnes assoleixin uns coneixements teòrics, a l’hora que desenvolupen uns hàbits de respecte i sostenibilitat amb el medi natural que els envolta.

Des de l’Associació Edulis creiem en l’educació com a eina imprescindible per fer front a la problemàtica de la progressiva desaparició dels ecosistemes així com dels éssers vius que n’habiten, volent fer partícips els alumnes d’aquesta problemàtica i de les possibles solucions existents.

Les nostres inquietuds ens porten a plantejar una educació ambiental molt pràctica on l’alumne adquireix uns coneixements teòrics a l’hora que interacciona amb el seu entorn, desenvolupant uns hàbits de respecte envers aquest i prenent consciència del paper que pot jugar en la seva conservació, essent els nostres principals objectius dins d’aquest marc el següents:

1-    Fomentar el coneixement del medi ambient i dels diferents ecosistemes existents,  tan  terrestres  com  marins,  principalment  dins  del   marc  de Catalunya.

2-    Sensibilitzar l’alumnat en el respecte pel medi ambient i l’adopció d’hàbits saludables i sostenibles respecte la natura.

3-    Involucrar els alumnes en la problemàtica actual del medi natural, fent que prenguin consciència de quines son les causes i instant-los a formar part de les solucions.

4-    Fomentar la conservació dels nostres espais naturals, tan marins com terrestres.

5-    Conscienciar sobre la importància del medi natural com a font de riquesa cultural.

Per portar a terme aquests objectius plantegem un ampli ventall d’activitats de temàtica mediambiental, estructurades en tallers a l’aula i itineraris de natura, entre els quals els centres docents, associacions, altres entitats i públic en general poden escollir segons els seus interessos. Les nostres activitats estan dividides en diferents temàtiques, des del coneixement del medi marí fins a l’estudi dels diferents ecosistemes terrestres, sense deixar de banda altres temes com la sostenibilitat, l’alimentació, el civisme o les alternatives energètiques.

Les activitats que la nostre associació realitza són les següents:

 • Tallers al Centre d’Estudis del Mar de Sitges
 • Tallers a l’aula de les escoles amb animals vius
 • Tallers a l’aula amb temàtiques mediambientals
 • Excursions d’un dia als Parcs Naturals de Catalunya
 • Colònies i Crèdits de Síntesi
 • Castanyades i itineraris de Tardor
 • Itineraris d’història
 • Fires de temàtica mediambiental
 • Informacions i vigilàncies ambientals
 • Estudis biològics i mediambientals
 • Gestió del Centre d’Informació del Parc del Garraf «Petit Casal» de Begues
 • Gestió del Centre d’Informació del Parc del Garraf «La Sala» d’Olivella
 • Gestió del Centre d’Informació del Parc del Garraf «La Pleta»
 • Suport al Centre d’Informació del Parc del Garraf «La Pleta»